سرورهای DNS اختصاصی در France

اگر این اولین سرور DNS اختصاصی شما می باشد، پیشنهاد می کنیم که با طرح ارزش شروع کنید.

Value $25.00/ماه
 • 1GB RAM
 • 1CPU core
 • 100Mbps network port
 • 1TB traffic
پیشنهاد می شود برای:
 • ~10,000 منطقه DNS
 • ~100,000 رکوردهای DNS
 • ~100,000,000 تقاضاهای روزانه
Pro $40.00/ماه
 • 2GB RAM
 • 2CPU cores
 • 100Mbps network port
 • 2TB traffic
پیشنهاد می شود برای:
 • ~30,000 منطقه DNS
 • ~300,000 رکوردهای DNS
 • ~300,000,000 تقاضاهای روزانه
Business $70.00/ماه
 • 4GB RAM
 • 2CPU cores
 • 100Mbps network port
 • 3TB traffic
پیشنهاد می شود برای:
 • ~100,000 منطقه DNS
 • ~1,000,000 رکوردهای DNS
 • ~1,000,000,000 تقاضاهای روزانه
Enterprise $115.00/ماه
 • 8GB RAM
 • 4CPU cores
 • 100Mbps network port
 • 5TB traffic
پیشنهاد می شود برای:
 • ~200,000 منطقه DNS
 • ~2,000,000 رکوردهای DNS
 • ~1,500,000,000 تقاضاهای روزانه
Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more