سرورهای DNS اختصاصی در Australia

اگر این اولین سرور DNS اختصاصی شما می باشد، پیشنهاد می کنیم که با طرح ارزش شروع کنید.

Pro $50.00/ماه
 • 2GB RAM
 • 2CPU cores
 • 100Mbps network port
 • 1TB traffic
پیشنهاد می شود برای:
 • ~40,000 منطقه DNS
 • ~400,000 رکوردهای DNS
 • ~400,000,000 تقاضاهای روزانه
Business $70.00/ماه
 • 4GB RAM
 • 4CPU cores
 • 100Mbps
 • 2TB traffic
پیشنهاد می شود برای:
 • ~75,000 منطقه DNS
 • ~750,000 رکوردهای DNS
 • ~750,000,000 تقاضاهای روزانه
Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more