.cloud

.cloud tên miền

.CLOUD là tương lai của dịch vụ máy chủ và lưu trữ.

.
.

Tại sao lại chọn tên miền có phần mở rộng .cloud?

Những Tên miền gần giống và liên quan
.host .com .net
Giá cả
Năm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Đăng ký $25.99 $25.99 $25.99 $25.99 $25.99 $25.99 $25.99 $25.99 $25.99 $25.99
Chuyển $22.95 - - - - - - - - -
Gia hạn $22.95 $22.95 $22.95 $22.95 $22.95 $22.95 $22.95 $22.95 $22.95 $22.95
Cookies giúp chúng tôi phân phối các dịch vụ. Khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bạn cũng đồng ý với việc chúng tôi sử dụng cookies. Tìm hiểu thêm