.city

.city tên miền

.CITY is a generic TLD

.
.

Tại sao lại chọn tên miền có phần mở rộng .city?

Những Tên miền gần giống và liên quan
.org .land .house
Giá cả
Năm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Đăng ký $24.69  $7.89 $24.69 $24.69 $24.69 $24.69 $24.69 $24.69 $24.69 $24.69 $24.69
Chuyển $24.69 - - - - - - - - -
Gia hạn $25.79 $25.79 $25.79 $25.79 $25.79 $25.79 $25.79 $25.79 $25.79 $25.79
Cookies giúp chúng tôi phân phối các dịch vụ. Khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bạn cũng đồng ý với việc chúng tôi sử dụng cookies. Tìm hiểu thêm