.tech

.tech tên miền

.TECH is a generic TLD for technology

.
.

Tại sao lại chọn tên miền có phần mở rộng .tech?

Những Tên miền gần giống và liên quan
.com .net .online
Giá cả
Năm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Đăng ký $71.49  $16.79 $142.98  $88.28 $214.47  $159.77 $285.96  $231.26 $357.45  $302.75 $428.94  $374.24 $500.43  $445.73 $571.92  $517.22 $643.41  $588.71 $714.90  $660.20
Chuyển $71.49 - - - - - - - - -
Gia hạn $71.49 $142.98 $214.47 $285.96 $357.45 $428.94 $500.43 $571.92 $643.41 $714.90
Cookies giúp chúng tôi phân phối các dịch vụ. Khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bạn cũng đồng ý với việc chúng tôi sử dụng cookies. Tìm hiểu thêm