.plus

.plus tên miền

.PLUS is a generic TLD

.
.

Tại sao lại chọn tên miền có phần mở rộng .plus?

Những Tên miền gần giống và liên quan
.services .work
Giá cả
Năm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Đăng ký $39.19  $12.59 $78.38  $51.78 $117.57  $90.47 $156.76  $129.16 $195.95  $167.85 $235.14  $206.54 $274.33  $245.23 $313.52  $283.92 $352.71  $322.61 $391.90  $361.30
Chuyển $39.19 - - - - - - - - -
Gia hạn $39.19 $78.38 $117.57  $117.07 $156.76  $155.76 $195.95  $194.45 $235.14  $233.14 $274.33  $271.83 $313.52  $310.52 $352.71  $349.21 $391.90  $387.90
Cookies giúp chúng tôi phân phối các dịch vụ. Khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bạn cũng đồng ý với việc chúng tôi sử dụng cookies. Tìm hiểu thêm